Què són els "crèdits" de BOINC i de SETI@home?

La versió clàssica de SETI@home comptabilitzava la participació dels usuaris en base a la quantitat de blocs de dades que havia processat. És a dir, les Work Units (WUs), en anglès, o Unitats de Treball (UTs).
La pega era que hi havia UTs més "pesades" que d'altres (en quan a temps requerit de procés).
Per això, en crear BOINC, es va crear el concepte de crèdit: amb això es comptabilitza el temps real de processador que els usuaris han invertit en un projecte.
Més concretament, la definició de crèdit (o cobblestone, com també l'anomenen) és:

1/100 de dia de CPU d'un ordinador que té una potència equivalent a 1 GigaFLOP (mil milions d'operacions decimals cada segon)

(a Berkeley ho especifiquen com un ordinador que faci 1000 MIPS de doble precisió, basat en la mesura Whetstone, i 1000 MIPS VAX basat en la mesura Dhrystone)

Dit d'una altra manera, un ordinador amb una potència de 1 GigaFLOP generarà 100 crèdits diaris. Avui dia gairebé tots els ordinadors superen aquesta potència (p.ex. un AthlonXP 2600+ dóna uns 2-3 GigaFLOP/s).